enGB English version

Missie

Terwijl u dit leest, worden mensen gearresteerd, opgesloten, gemarteld en gedood… vaak in alle eenzaamheid, zonder dat iemand van hen weet. Mensen die slachtoffer zijn, omdat hun ras, seksuele geaardheid, geloof of politieke overtuiging niet wordt getolereerd. Het zijn gewone mensen: boeren, arbeiders, studenten, politici, schrijvers en hun regeringen hopen dat ze vergeten worden.

Heel Nederland vlamt voor de vrijheid. En zo ontstak  Amnesty International Maastricht de eerste kaars op 10 december 1975. Vanaf die dag voert Amnesty Maastricht actie voor de vrijheid en voor de rechten van de mens.

Amnesty International zet zich sinds 1961 in voor de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). Aanvankelijk werd vooral actiegevoerd tegen schendingen die worden begaan door overheden, zoals het opsluiten van gewetensgevangenen, marteling en de doodstraf.

Met de jaren breidde Amnesty haar mandaat verder uit en ondertussen nemen ook schendingen door gewapende oppositiegroeperingen en schendingen in de ‘privé-sfeer’, zoals huiselijk geweld, een belangrijke positie in. Sinds 2001 vallen ook schendingen van sociaal-economische rechten onder Amnesty’s mandaat.

Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de UVRM en andere internationale mensenrechtendocumenten.

Dit streven wordt inhoud gegeven door het doen van onderzoek en het voeren van actie gericht op het tegengaan en stoppen van ernstige schendingen van al deze rechten, zoals het recht op lichamelijke en geestelijke onschendbaarheid, het recht op vrijheid van geweten en meningsuiting en het recht om niet te worden gediscrimineerd.

Klik hier voor meer informatie.

WERKTERREINEN

 Amnesty International presenteert nieuwe onderwerpen als uitbreiding van het traditionele werkterrein. Amnesty heeft vier werkterreinen:

 1. De bescherming tegen politiek geweld

Amnesty blijft actief voor de bescherming tegen willekeurige gevangenschap, oneerlijke processen, martelen, verdwijningen, buitengerechtelijke executies, politiegeweld, schendingen van de mensenrechten tegen vrouwen en het geweld van gewapende groepen. Hiertoe wordt in Den Haag een Centre for International Justice opgezet. Dit centrum zal ten dienste zijn van de hele internationale Amnesty-beweging, met de opdracht de internationale berechting nauwlettend te volgen, te lobbyen bij (inter-)nationale instanties en Amnesty’s internationale beweging te volgen.

2. De vrijheid van meningsuiting en non-discriminatie

Amnesty wil bijdragen aan duidelijkheid over wat de inhoud en beperkingen van vrijheid zijn: kwesties van vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid, discriminatie en privacy. Dat betekent dat Amnesty zich meer gaat manifesteren in het maatschappelijke debat. Zo kan Amnesty laten zien dat de vrijheid van meningsuiting en godsdienst een pijler van de rechtstaat is, maar ook dat die vrijheid niet de grens van haatspraak mag overschrijden. De Nederlandse afdeling blijft actief in internationale Amnesty-acties voor LGBT binnen en buiten Europa.

3. De mensenrechten van migranten en vluchtelingen

Vreemdelingendetentie en mensenrechten van illegalen in Nederland krijgen speciale aandacht, evenals uitbuiting en onmenselijke omstandigheden van migranten waar ook ter wereld. In het werk voor asielzoekers en vluchtelingen ligt het zwaartepunt bij politieke stellingname en pressie, in zowel Nederland als Europa.

4. Werken voor economische, sociale en culturele rechten

Amnesty gaat zich in de Campagne voor een menswaardig bestaan (“Demand Dignity”) inzetten voor de economische, sociale en culturele rechten, door ratificatie van internationale verdragen, mensenrechten in de Millenniumdoelstellingen, de aansprakelijkheid van bedrijven en mensenrechten in sloppenwijken.